Η ίδρυση του κρατικού λυρικού θιάσου στην Ελλάδα (1939-1944)