RETURNVerdi, Otello

Verdi, Otello


2013-2014, Odeon of Herodes Atticus, Athens
Drawing of the set
Set designer: Yannis Kokkos
Venue: Odeon of Herodes Atticus, Athens