RETURNCarrer, Marathon - Salamis

Carrer, Marathon - Salamis


2002-2003, Olympia Theatre, Athens
Model Athenian trireme
Set designer: Giannis Mejikov(Papadakis)
Venue: Olympia Theatre, Athens