RETURNCarrer, Marathon - Salamis

Carrer, Marathon - Salamis


2002-2003, Olympia Theatre, Athens
Xerxes's coronet
Costume designer: Giannis Mejikov(Papadakis)
Venue: Olympia Theatre, Athens