RETURNKalomiris, The Mother's Ring

Kalomiris, The Mother's Ring


2004-2005, Olympia Theatre, Athens
Mistress's glass throne
Set designer: Maria Konomi
Venue: Olympia Theatre, Athens