RETURNVerdi, Otello

Verdi, Otello


1977-1978, Olympia Theatre, Athens
Cannon
Set designer: Yannis Karydis
Venue: Olympia Theatre, Athens