RETURNVerdi, Otello

Verdi, Otello


2005-2006, Odeon of Herodes Atticus, Athens
Banner hung on a pole
Set designer: George Patsas
Venue: Odeon of Herodes Atticus, Athens