RETURN

Verdi, Rigoletto


2008-2009, Olympia Theatre, Athens
Gilda's aria, Caro nome, Act I
Soloist: Maria Mitsopoulou
Venue: Olympia Theatre, Athens