RETURNXarhakos, Cyrano & Roxane

Xarhakos, Cyrano & Roxane


1993-1994, Olympia Theatre, Athens
Soloist's Venetian mask
Venue: Olympia Theatre, Athens